STATUT FUNDACJI

Фундація Na Rowerze

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Фундація Na Rowerze zwana dalej Fundacją została ustanowiona z woli osoby fizycznej – Sebastian Gruszka, zwanej dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 25.11.2020 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszka Maria Adamonis w Gdańsku, ul. Piecewska 27, repertorium A nr 3326/2020.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity:
  Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może działać poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§5

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna, odpłatna lub gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§6

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§7

Celem Fundacji jest:

 1. Podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Pomoc społeczna w formie wsparcia ofiarom i poszkodowanym w wypadkach oraz kolizjach z udziałem rowerzystów i ich rodzin, bliskich.
 3. Ułatwienie dostępu do Ubezpieczenia OC i NNW w ruchu drogowym oraz ułatwienie dostępu do ubezpieczenia na wypadek kradzieży lub rabunku roweru.
 4. Propagowanie roweru jako alternatywnego środka transportu.
 5. Propagowanie ekologicznych środków transportu.
 6. Działalność w zakresie ochrony środowiska.
 7. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 9. Prowadzenie, rozwijanie i propagowanie turystyki rowerowej w kraju i za granicą.
 10. Działalność na rzecz zwiększania świadomości budowy i kontroli stanu technicznego roweru, hulajnóg.
 11. Działalność oświatowa w zakresie uzyskiwania karty rowerowej.
 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 13. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
 14. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 15. Promocja i organizacja wolontariatu.
 16. Współdziałanie ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami posiadającymi podobne do Fundacji cele.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie wykładów, warszatatów, zajęć teoretycznych i praktycznych, szkoleń, webinarów, kursów oraz przy użyciu innych środków, w tym technologii internetowej, ułatwiających dotarcie do jak największej grupy odbiorców;
 2. Wydawnictwo materiałów edukacyjnych takich jak broszury, ulotki, plakaty, kasiążki papierowe i elektroniczne, materiały wideo i audio, obrazy i grafiki w formie plików elektronicznych;
 3. Współpracę z Ośrodkami Ruchu Drogowego oraz Wydziałami Ruchu Drogowego Policji;
 4. Współpracę z producentami oraz sprzedawcami sprzętu i akcesoriów sportowych, turystycznych;
 5. Współpracę z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi;
 6. Współpracę ze specjalistami z zakresu rehabilitacji, ortopedii, psychologii oraz lekarzami;
 7. Współpracę z serwisami pojazdów jednośladowych, szczególnie rowerów;
 8. Współpracę z prawnikami;
 9. Ułatwienie dostępu do wsparcia prawnego oraz psychologicznego dla ofiar i poszkodowanych w wypadkach i kolizjach z udziałem kierujących jednośladami, szczególnie rowerzystom, oraz ich rodzin i bliskich;
 10. Ułatwienie dostępu do wsparcia technicznego w zakresie wyceny szkody jednośladu oraz wsparcie przy organizacji naprawy uszkodzonego pojazdu w wyniku następstwa nieszczęśliwego wypadku;
 11. Organizację zbiórek środków pieniężnych i innych form wsparcia dla ofiar i poszkodowanych w wypadkach z udziałem kierujących jednośladami, szczególnie rowerzystom, oraz ich rodzin i bliskich;
 12. Raportowanie i wnioskowanie o zmiany do właściwych organów o infrastrukturze wymagającej poprawy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego;
 13. Opiniowanie zmian w aktach prawnych w zakresie dotyczącym kierujących pojazdami jednośladowymi,  zwłaszcza rowerzystów, oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów;
 14. Organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze edukacyjnym, turystycznym, sportowym;
 15. Organizowanie imprez propagujących rower i inne ekologiczne środki transportu;
 16. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego;
 17. Prowadzenie badań ukierunkowanych na bezpieczeństwo ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem kierujących jednośladami, szczególnie rowerzystów;
 18. Współpracę z organami administracji publicznej właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej;
 19. Współpracę z instytucjami, firmami, mediami;
 20. Inne działania zgodne z celami Fundacji;

§9

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. Szczegółowy zakres tej działalności regulowany jest uchwałą Zarządu.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
 1. PKD 47.99.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 2. PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
 3. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 4. PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
 5. PDK 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 6. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 7. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 8. PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 9. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 10. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 11. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane przez Fundatora w oświadczeniu woli ustanowieniu Fundacji tj. fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) w formie pieniężnej oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
 3. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej dodatkowe środki pieniężne, niezbędne do jej realizacji, wyasygnowane zostaną z funduszy własnych Fundacji.
 4. Wszelkie środki pieniężne Fundacji mogą być przechowywane na jej rachunku bankowym bądź w kasie.
 5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11

Źródła finansowania działań Fundacji to:

 1. przychody z funduszu założycielskiego, 
 2. przychody z majątku ruchomego i nieruchomego, 
 3. krajowe i zagraniczne darowizny, 
 4. spadki i zapisy, 
 5. dotacje i subwencje osób prawnych,
 6. odsetki bankowe,
 7. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 8. dochody z działalności pożytku publicznego.

§ 12

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi w ramach Funduszy celowych podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji, oraz na koszty działalności samej Fundacji.

§ 13

 1. Darczyńca, przekazując środki majątkowe Fundacji może zastrzec, że mają być one przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. 
 2. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 14

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu statutowego organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV 

Władze Fundacji

§ 15

Do kompetencji Fundatora należy: 

 1. ustalenie i zmiana Statutu;
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym także Prezesa Zarządu; 
 3. zatwierdzenie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją; 
 4. decyzja o likwidacji Fundacji.

§ 16

 1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Władze Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu realizacji powierzonych zadań.

§ 17

 1. W razie śmierci Fundatora w jego miejsce mogą wstąpić następcy prawni.
 2. Fundator może działać przez swego pełnomocnika.
 3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego oryginał lub uwierzytelniony odpis musi być załączony do protokołu.

ZARZĄD

§ 18

 1. Fundator ustanawia Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 3. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.

§ 20

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Dopuszcza się głosowanie uchwał przesłanych Członkom Zarządu w formie elektronicznej w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania tekstu uchwały i karty do głosowania. Brak odpowiedzi w tym terminie traktuje się jako głos wstrzymujący się.

§ 21

 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z członków Zarządu lub na żądanie Fundatora.

§ 22

Do zakresu działań Zarządu należy:

 1. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 3. reprezentacja Fundacji na zewnątrz;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 5. udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów;
 6. prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia;
 7. organizacja pracy biura Fundacji;
 8. działalność sprawozdawcza wynikająca z przepisów prawa;
 9. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
 10. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

§ 23

Zarząd do 31 marca danego roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji o ile Fundator nie zajmuje stanowiska w Zarządzie.

§ 24

Odwołanie Członka Zarządu przez Fundatorów następuje w razie:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji;
 2. podjęcia innych zobowiązań zawodowych, których charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
 3. choroby, ułomności, utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
 4. przekroczenia 75 roku życia;
 5. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
 6. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

Rozdział V 

Zmiana statutu

§ 25

 1. Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Fundator.
 2. Zmiany w Statucie Fundacji nie mogą w sposób istotny zmieniać celów działania Fundacji.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 26

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się tym, że według bilansu majątek Fundacji nie wystarcza na pokrycie zobowiązań.

§ 27

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje w drodze uchwały Fundator, który zawiadamia o tym Zarząd oraz Ministra właściwego do spraw Sportu.
 2. Likwidację przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany przez Fundatora.

§ 28

 1. Uchwała o likwidacji określa przeznaczenie środków majątkowych powstałych po likwidacji Fundacji.
 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działającej na terenie Polski organizacji o zbliżonych celach statutowych.

Gdańsk, dnia 25.11.2020

Себастьян Грушка